Zoomorfni keramički žrtvenik iz Vučedola

Tijekom istraživanja položaja Gradac na Vučedolu, 1938. godine pronađen je zoomorfni keramički žrtvenik na četiri noge s poluloptastim recipijentom.

Žrtvenik pripada mlađem kamenom dobu, odnosno starčevačkoj kulturi. Žrtvenike starčevačke kulture se mahom tumači kao prijenosne obredne predmete, odnosno male kućne žrtvenike, a dosta se često interpretiraju kao svjetiljke, kadionice ili da se u njima simbolično prinosila žrtva u vidu plodova.

Pojava životinjskog lika u mlađem kamenom dobu / neolitiku često je vezana uz vrstu keramičkog oblikovanja za koju se pretpostavlja da je bila upotrebljavana u kultne svrhe. To su prije svega žrtvenici i keramičke posude neobičnih i nesvakidašnjih oblika.

Ponekad je kod keramičkih posuda prisutnost zoomorfnih aplikacija - životinjskih glavica kao zamjena za čitavu životinju - na njihovim stijenkama ono što posudama pridaje posebno značenje, određuje ih kao posebnu skupinu nalaza te ih smješta izvan okvira svakodnevne upotrebe. Životinjska obilježja nalazimo i kod malih žrtvenika u obliku četverokuta na četiri čepaste noge na čijim su uglovima smještene zoomorfne protome. Žrtvenici u obliku životinja također nisu rijetka pojava tijekom neolitika na europskom tlu.

Navedeni primjeri - bilo da je riječ o pojedinim dijelovima životinje, najčešće glavama kao u slučaju stiliziranih zoomorfnih protoma na posudama ili četvrtastim žrtvenicima ili o žrtvenicima u obliku životinje - svjedoče o zoomorfnim obilježjima kao prepoznatljivim karakteristikama ovih predmeta i važnim parametrima pri stvaranju njihova značenja. Premda točnu namjenu većine ovih predmeta danas teško određujemo, pretpostavka je da su ovi predmeti bili primijenjeni u kultne svrhe. Životinjske glavice na žrtvenicima, kao i one na posudama, često su izvedene u stiliziranoj maniri koja otežava točno definiranje životinjske vrste, a time i daljnje razmatranje njene moguće simbolike. Moguće je i da njihova namjena nije prikaz određene životinjske vrste već animalnog simbola općenito.

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje