CJENIK USLUGA ARHEOLOŠKOG MUZEJA U ZAGREBU

Cijena ulaznica
ulaznica 5,00 €
ulaznica za učenike, studente i umirovljenike 3,00 €
obiteljska ulaznica* (obitelj s djecom mlađom od 15 godina) 10,00 €
*Obiteljska ulaznica vrijedi za najmanje 3, a najviše 5 članova obitelji od kojih najmanje jedan posjetitelj mora biti dijete u dobi od 7 do 15 godina.

Kategorije posjetitelja koje imju besplatan ulaz u Arheološki muzej u Zagrebu

Cijena vodstva za grupni posjet
Stručno vodstvo na hrvatskom jeziku 20 €
Stručno vodstvo na engleskom jeziku 30 €

Cjenik radionica (po sudioniku):

Život neandertalca - 4 €
Izgradi pretpovijesnu kolibu - 5,50 €
Moderni Japodi - 5,50 €
Pišemo i čitamo hijeroglife - 4 €
Egipatska piramida - 4 €
Rimski mozaici - 4 €
Grčke vaze - 4 €
Muzejska kocka - 4 €
Kasnohalštatski ratnik - 5,50 €
Dječje igračke - 4 €
Obrada metala - 6 €
Teenage Vortex - bijeg iz muzeja - 4 €
Radionica - 3 €

Istraživanje i stručan rad
Istraživanje i stručan rad - za svakih započetih 1/2 sata - 19,91 EUR /150,00 kn

Crtanje arheološke građe (po tabli) - ovisno o složenosti izrade, vrsti materijala i ukrašenosti
Jednostavni crteži (neukrašena keramika i metal, jednostavne rekonstrukcije) - 33,18 EUR / 250,00 kn
Složeni crteži (ukrašena keramika, nakit i metalni predmeti, složene rekonstrukcije - 46,45 EUR /350,00 kn

Skeniranje građe
Skeniranje arhivske građe iz zatvorenog spremišta (cijena po stranici)
Skeniranje jednostavnih predložaka plošnim skenerom do formata A4 - 1,33 EUR / 10,00 kn
Skeniranje jednostavnih predložaka plošnim skenerom do formata A3 - 1,99 EUR / 15,00 kn
Skeniranje građe iznad 400 dpi-a prema dogovoru

Preslikavanje arhivskih datoteka (cijena po predlošku)
Preslikavanje datoteka već digitalizirane građe u jpg formatu
prilagođene za objavu na interenetu - 0,66 EUR / 5,00 kn
Preslikavanje datoteka već digitalizirane građe u arhivskoj formi u tiff formatu - 5,97 EUR / 45,00 kn

Preslikavanje filmova; negativ/pozitiv, negativ/negativ (35 mm)
Do jedan metar - 7,96 EUR / 60,00 kn
Svaki sljedeći metar - 7,96 EUR / 60,00 kn

Preslikavanje dijapozitiva (cijena po komadu)
Skeniranje refleksnih crno-bjelih predložka (crteža) A4:
300 dpi 0,66 EUR / 5,00 kn;
600 dpi 1,33 EUR / 10,00 kn;
1200 dpi 1,99 EUR / 15,00 kn;
2400 dpi 2,65 EUR / 20,00 kn;
4800 dpi 3,32 EUR / 25,00 kn;
9600 dpi 3,98 EUR / 30,00 kn;
12800 dpi 4,65 EUR / 35,00 kn

Skeniranje refleksnih polutonskih i kolor predložaka (fotografije i crteži u sivoj skali i u boji) A4:
300 dpi 1,33 EUR / 10,00 kn;
600 dpi 1,99 EUR / 15,00 kn;
1200 dpi 2,65 EUR / 20,00 kn;
2400 dpi 3,32 EUR / 25,00 kn;
4800 dpi 3,98 EUR / 30,00 kn;
9600 dpi 4,65 EUR / 35,00 kn;
12800 dpi 5,31 EUR / 40,00 kn

Skeniranje dijapozitiva/negativa 24x36mm:
1200 dpi 1,33 EUR / 10,00 kn;
2400 dpi 1,99 EUR / 15,00 kn;
4800 dpi 2,65 EUR / 20,00 kn;
9600 dpi 3,32 EUR / 25,00 kn;
12800 dpi 3,98 EUR / 30,00 kn

Skeniranje dijapozitiva/negativa 40x60, 60x70mm:
1200 dpi 1,99 EUR / 15,00 kn;
2400 dpi 2,65 EUR / 20,00 kn;
4800 dpi 3,32 EUR / 25,00 kn;
9600 dpi 3,98 EUR / 30,00 kn;
12800 dpi 4,65 EUR / 35,00 kn

Skeniranje dijapozitiva/negativa 90x120mm:
1200 dpi 2,65 EUR / 20,00 kn;
2400 dpi 3,32 EUR / 25,00 kn;
4800 dpi 3,98 EUR / 30,00 kn;
9600 dpi 4,65 EUR / 35,00 kn;
12800 dpi 5,31 EUR / 40,00 kn

Isporuka digitalizirane građe (cijena po komadu)
CD    0,66 EUR / 5,00 kn
DVD  1,33 EUR / 10,00 kn
Usluga snimanja i kopiranja 2,65 EUR / 20,00 kn

Fotografiranje arheološke građe (po snimku)
Jednostavno snimanje predmeta u studiju (RAW, TIF) 6,64 EUR / 50,00 kn
Složeno snimanje predmeta u studiju (posebni zahtjevi, aranžiranje kadra)
naplaćuje se posebno (RAW, TIF) 9,95 EUR / 75,00 kn

Obrada fotografija
Obrada fotografija (boja, ton, svijetlina, kontrast) 2,65 EUR / 20,00 kn
Složena obrada fotografija: izbijanje pozadine, montaža 5,31 EUR / 40,00 kn

Naknada za reproduciranje i javno prikazivanje građe (cijena ne uključuje izradu reprodukcije)

Reprodukcije za stručne i znanstvene publikacije
Naknada za diplomski/magistarski/doktorski/stručni/znanstveni rad (izuzev 5.1.2-3) 2,65 EUR / 20,00 kn
Naknada za stručne/znanstvene knjige i monografije 19,91 EUR / 150,00 kn
Naknada za stručnu/znanstvenu periodiku i kataloge izložbi u muzejskim i ostalim kulturnim i znanstvenim institucijama 13,27 EUR / 100,00 kn
Naknada za postere 13,27 EUR / 100,00 kn

Reprodukcija u komercijalne svrhe
Naknada za knjige i monogrfije 39,82 EUR / 300,00 kn
Naknada za periodiku, kataloge i druge tiskovine 26,54 EUR / 200,00 kn
Objava reprodukcije na naslovnici, omotu i/ili koricama (uvećava ugovorenu cijenu za 50%)
Reprodukcija za plakate, kalendare, letke i sl. 79,63 EUR / 600,00 kn
Reprodukcija za videomaterijale 39,82 EUR /300,00 kn

Usluge konzerviranja i restauriranja
Cijena konzervatorskih i restauratorskih radova izrađuje se posebnom procedurom izrade troškovnika nakon stručne procijene stručnih zahvata nad predmetom.

Usluga izrade kalupa i/ili oponašaka
Cijena usluge izrađuje se ponudom koja sadrži troškovnik sa specifikacijom pojedinačnih troškova koji se određuju sljedećim parametrima: veličina predmeta od kojeg se radi kalup, količina i vrsta materijala potrebnog za izradu kalupa i zaštitu izvornika, količina i vrsta materijala za izradu oponašaka, broj radnih sati.

Usluga postavljanja i skidanja izložbe
Cijena usluge izrađuje se izradom troškovnika sa specifikacijom pojedinačnih troškova koji se određuju sukladno parametrima potrebnih sredstava za postavljanje i/ili skidanje izložbe koji uključuju mjesto postavljanja izložbe, scenografiju, broj potrebnih radnih sati, broj potrebnih djelatnika za postavljanje/skidanje izložbe i osnovna sredstva rada.

 

Uvjeti korištenja usluga

Korištenje usluga iz cjenika moguće je uz prethodno podnošenje pismenog zahtjeva Arheološkom muzeju u Zagrebu te na temelju odluke stručnog vijeća Muzeja i ravnatelja Muzeja.

Navedene naknade su u neto iznosu u eurima/kunama, a odnose se na jednokratno korištenje.

Prilikom korištenja djela obavezno se navodi autor djela i nositelj autorskog prava - Arheološki muzej u Zagrebu.

Ako se djelo koristilo, a nije potpisano, niti je nositelj prava odobrio korištenje, stvarno nadležan je sud u Zagrebu, te se primjenjuju propisi Republike Hrvatske.

Korisnik je dužan nositelju autorskih prava omogućiti nadzor nad tiskom kada se njegovo djelo koristi u tisku.

Korisnik je dužan nositelju po izlasku publikacije dati tri primjerka iste. U slučaju neobjavljenog diplomskog/magistarskog/doktorskog/stručnog/znanstvenog rada prihvatit će se pdf format rada.

Naknade koje su određene ovim cjenikom su fiksne, osim i slučaju drukčijeg dogovora između nositelja autorsko prava i korisnika.

Ako se radi o većem projektu cijena ponuđenih usluga regulira se ugovorom o suradnji.

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje