2024.

___

Poziv za dostavu ponuda za uslugu stolarski radovi - izrada drvene nadstrešnice (pergole) u Arheološkom parku u Ščitarjevu CPV 45421000-4

Opis materijala i usluga

Nacrt nadstrešnice - pergole

Zapisnik o otvaranju pristiglih ponuda za uslugu stolarski radovi - drvena nadstrešnica u AP Andautonija

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za uslugu stolarski radovi - drvena nadstrešnica u AP Andautonija

Odluka o odabiru ponude za uslugu stolarski radovi - drvena nadstrešnica u AP Andautonija

___

Poziv za dostavu ponuda za uslugu sanacije zidova u Arheološkom parku Andautonija CPV 45212350

Zapisnik o otvaranju pristiglih ponuda za uslugu sanacije zidova u AP Andautonija

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za uslugu sanacije zidova u AP Andautonija

Odluka o odabiru ponude za uslugu sanacije zidova u AP Andautonija

___

Poziv za dostavu ponuda za stolarske radove postolja za suvenire CPV 45421000-4

Izmjena i dopuna Poziva za dostavu ponuda za stolarske radove postolja za suvenire CPV 45421000-4

Objašnjenje dokumantacije o nabavi za stolarske radove postolja za suvenire CPV 45421000-4

Zapisnik o otvaranju pristiglih ponuda za stolarske radove - postolja za suvenire

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda za stolarske radove - postolja za suvenire

Odluka o odabiru ponude za stolarske radove - postolja za suvenire

 

2023.

___

Poziv na dostavu ponuda za uslugu osiguranja imovine CPV 66515200-5

Ispravak dokumentacije o-nabavi u prilogu 2. uz Poziv za dostavu ponuda za uslugu osiguranja imovine

Zapisnik o otvaranju i pregledu pristiglih ponuda za uslugu osiguranja imovine CPV 66515200-5

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda za uslugu osiguranja imovine CPV 66515200-5

Odluka o odabiru ponude za uslugu osiguranja imovine CPV 66515200-5

___

Poziv i Prilog 1. Poziv na dostavu ponuda za uslugu izvođenja restauratorskih radova na štukaturama na. 2. katu muzeja CPV 79963000

Prilog 2. Troškovnik

___

Poziv i Prilog 1. Poziv na dostavu ponuda za uslugu izvođenja restauratorskih radova na štukaturama na. 2. katu muzeja CPV 79963000

Prilog 2. Troškovnik

Zapisnik o otvaranju i pregledu pristiglih ponuda za uslugu restauratorski radovi na štukaturama na 2. katu muzeja CPV 79963000

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda za uslugu restauratorski radovi na štukaturama na 2. katu muzeja CPV 79963000

Odluka o odabiru ponude za izvođenje usluge restauratorski radovi na štukaturama na 2. katu muzeja CPV 79963000

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave usluga restauratorski radovi na štukaturama na 2. katu muzeja CPV 79963000

___

Odluka o poništenju postupka jednostavne javne nabave za uslugu izvođenja radova: radovi na rimskom izvorišnom bazenu i arheološka istraživanja južnog trijema na lokalietu u gradskom parku u Varaždinskim Toplicama u 2023. godini

Ponovljeni poziv i Prilog 1. Poziva na dostavu ponuda za uslugu izvođenja radova: radovi na rimskom izvorišnom bazenu i arheološka istraživanja južnog trijema na lokalietu u gradskom parku u Varaždinskim Toplicama u 2023. godini

Prilog 2. Troškovnik

Zapisnik o otvaranju pristiglih ponuda za uslugu izvođanja radova u Varaždinskim Toplicama CPV: 45212350-4

Odluka o odabiru ponude za uslugu izvođenja radova u Varaždinskim Toplicama CPV: 45212350-4

___

Odluka o odabiru za uslugu izvođenja radova na prizemlju objekta Trg Nikole Šubića Zrinskog 19

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda za uslugu izvođenja radova na prizemlju objekta Trg Nikole Šubića Zrinskog 19 

Zapisnik o otvaranju pristiglih ponuda za uslugu izvođenja radova na prizemlju objekta Trg Nikole Šubića Zrinskog 19 

Poziv i prilog 1. Poziv na dostavu ponuda i Ponudbeni list za uslugu izvođenja radova na prizemlju objekta Trg Nikole Šubića Zrinskog 19 

Prilog 2. Troškovnik

Prvo objašnjenje dokumentacije o nabavi

Drugo objašnjenje dokumentacije o nabavi

Treće objašnjenje dokumentacije o nabaviizmjenjen Prilog 2. Troškovnik

__

Poziv i Prilog 1. Poziv na dostavu ponuda za uslugu izvođenja radova: radovi na rimskom izvorišnom bazenu i arheološka istraživanja južnog treijema na lokalietu u gradskom parku u Varaždinskim toplicama u 2023. godini

Prilog 2. Troškovnik

__

Odluka o odabiru ponude za uslugu izvođenja radova - Radovi na sanaciji zidova na prostoru rimskog svetišta na lokalitetu u parku u Varaždinskim toplicama u 2023. godini

Zapisnik o otvaranju ponuda za uslugu izvođenja radova - Radovi na sanaciji zidova na prostoru rimskog svetišta na lokalitetu u parku u Varaždinskim toplicama u 2023. godini

Poziv na dostavu ponuda za uslugu izvođenja radova - Radovi na sanaciji zidova na prostoru rimskog svetišta na lokalitetu u parku u Varaždinskim toplicama u 2023. godini

Prilog 1. Ponudbeni list

Prilog 2. Troškovnik

__

Ponovljen poziv za dostavu ponuda za nabavu motornog vozila za prijevoz manje od 10 osoba CPV 34115200-8

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave motornog vozila CPV 34115200_8

Poziv za dostavu ponuda za nabavu motornog vozila za prijevoz manje od 10 osoba CPV 34115200-8

__

Odluka o odabiru ponude za uslugu izvođenja radova sanacije zidova u AP Andautonija u Ščitarjevu CPV 45212350

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda za uslugu izvođenja radova sanacije zidova u AP Andautonija u Ščitarjevu CPV 45212350

Zapisnik o otvaranju ponuda za uslugu izvođenja radova sanacije zidova u AP Andautonija u Ščitarjevu CPV 45212350

Ponovljen poziv za dostavu ponuda za uslugu izvođenja radova sanacije zidova u AP Andautonija u Ščitarjevu CPV 45212350

Odluka o poništenju postupka javne nabave usluge izvođenja radova sanacije zidova u AP Andautonija u Ščitarjevu CPV 45212350

Poziv za dostavu ponuda za uslugu izvođenja radova sanacije zidova u AP Andautonija u Ščitarjevu CPV 45212350

__

Odluka o odabiru ponude za uslugu za uslugu Radovi adaptacije zgrade - Botinec CPV-45262700-8

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda za uslugu Radovi adaptacije zgrade - Botinec CPV-45262700-8

Zapisnik o otvaranju ponuda za uslugu Radovi adaptacije zgrade - Botinec CPV-45262700-8

Prilog 3 Troškovnik Radovi adaptacije zgrade - Botinec

Prilog 2 Izvedbeni projekt Radovi adaptacije zgrade - Botinec

Poziv za dostavu ponuda za uslugu Radovi Adaptacije zgrade - posebni građevinski zahvati u objektu radi stvaranja uvjeta za privremeni depo za fundus - Botinec CPV-45262700-8

__

Odluka o odabiru ponude Radovi na dvorišnom pročelju - fasadni radovi CPV 45443000-4

Zapisnik o otvaranju ponuda za uslugu Radovi na dvorišnom pročelju - fasadni radovi CPV 45443000-4

Prilog 2 Troškovnik Radovi na dvorišnom pročelju - fasadni radovi CPV 45443000-4

Poziv za dostavu ponuda za uslugu Radovi na dvorišnom pročelju - fasadni radovi CPV 45443000-4

__

Odluka o odabiru ponude za uslugu Stručnog nadzora nad izvođenjem radova obnove krovišta CPV 71217000-1

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda za uslugu Stručnog nadzora nad izvođenjem radova obnove krovišta CPV 71217000-1

Zapisnik o otvaranju ponuda za uslugu Stručnog nadzora nad izvođenjem radova obnove krovišta CPV 71217000-1

I. objašnjenje dokumentacije o nabavi usluge Stručni nadzor nad izvođenjem radova obnove krovišta CPV 71247000-1

Poziv za dostavu ponuda za Stručni nadzor nad izvođenjem radova obnove krovišta CPV 71247000-1

 

2022.

__

Odluka o odabiru ponude za uslugu osiguranja imovine CPV 66515200 5

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda za usluge osiguranja imovine CPV 66515200 5

Zapisnik o otvaranju ponuda za uslugu osiguranja imovine CPV 66515200 5

1. objašnjenje i dopuna Poziva za dostavu ponuda za uslugu osiguranja imovine s dopunom troškovnika

Poziv za dostavu ponuda za uslugu osiguranja imovine

__

Odluka o odabiru ponude CPV 79963000

Zapisnik o otvaranju ponuda CPV 79963000 Radovi - Sanacija rimskih zidova lokalitet Ščitarjevo

Poziv za dostavu ponuda CPV 79963000 rADOVI - Sanacija rimskih zidova lokalitet Ščitarjevo

__

Odluka o odabiru ponude CPV 45262522 6

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda CPV 45262522 6

Zapisnik o otvaranju ponuda CPV 45262522 6

Troškovnik sanacija II. kata Arheološkog muzeja u Zagrebu - samo stražnje prostorije

Tlocrt prostorija zahvata II. kat

Poziv za dostavu ponuda CPV 45262522 6 Građevinsko obrtnički radovi II. kat Arheološkog muzeja u Zagrebu

__

Odluka o odabiru ponude CPV 71250000 5

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda CPV 71250000 5

Zapisnik o otvaranju ponuda CPV 71250000 5

Dopuna 1. izmjene Poziva za dostavu ponuda CPV71250000 5 - Izmjena troškovnika

1. izmjena Poziva za dostavu ponuda CPV71250000 5 - Izmjena troškovnika

Poziv za dostavu ponuda CPV 71250000 5 Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge - Izrada elaborata o geotehničkim istražnim radovima i geofizičkim ispitivanju tla i zona oko objekta Arheološki muzej u Zagrebu

__

Odluka o odabiru ponude CPV 71251000 2

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda CPV 71251000 2

Zapisnik o otvaranju ponuda CPV 71251000 2

1. izmjena Objašnjenje dokumentacije o nabavi CPV 71251000 2 Izrada cjelovitog 3D snimka i arhitektonski snimak

1. izmjena Opći uvjeti CPV 71251000 2 Izrada cjelovitog 3D snimka i arhitektonski snimak

1. izmjena Poziv za dostavu ponuda CPV 71251000 2 Izrada cjelovitog 3D snimka i arhitektonski snimak

Poziv za dostavu ponuda CPV 71251000 2 Izrada cjelovitog 3D snimka i arhitektonski snimak

Opći uvjeti CPV 71251000 2 Izrada cjelovitog 3D snimka i arhitektonski snimak

Troškovnik CPV 71251000 2 Izrada cjelovitog 3D snimka i arhitektonski snimak

__

Odluka o odabiru CPV 45454100-5 Radovi hitne sigurnosne sanacije dijelova konstrukcije - Stubište

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponude CPV 45454100-5 Radovi hitne sigurnosne sanacije dijelova konstrukcije - Stubište

Zapisnik o otvaranju ponude CPV 45454100-5 Radovi hitne sigurnosne sanacije dijelova konstrukcije - Stubište

Poziv za dostavu ponuda CPV 45454 Radovi na obnovi - Radovi hitne sigurnosne sanacije dijelova konstrukcije - Stubište

Troškovnik uz Poziv za dostavu ponuda CPV 45454 Radovi na obnovi - Radovi hitne sigurnosne sanacije dijelova konstrukcije - Stubište

Dodatak uz Troškovnik III i VI CPV 45454 Radovi na obnovi - Radovi hitne sigurnosne sanacije dijelova konstrukcije - Stubište

Prijedlog metoda obnove na stubištu Arheološkog muzeja u Zagrebu

__

Zapisnik o otvaranju ponuda CPV 45212350-4 - Radovi na sanaciji zidova

Poziv za dostavu ponude Radovi na sanaciji zidova na prostoru rimskog svetišta Varaždinske Toplice CPV 45212350-4

Prilog Troškovnik uz Poziv za dostavu ponude Radovi na sanaciji zidova na prostoru rimskog svetišta Varaždinske Toplice

Prikaz pozicije izvršenja radova sanacije zidova Varaždinske Toplice

__

Zapisnik o otvaranju ponuda CPV 45212350-4 - Radovi na opločenju

Poziv za dostavu ponude Radovi na opločenju oko rimskog izvorišta Varaždinske Toplice CPV 45212350-4

Prilog Troškovnik uz Poziv za dostavu ponude Radovi na opločenju oko rimskog izvorišta Varaždinske Toplice

Prikaz pozicije izvršenja radova opločenja Varaždinske toplice

__

Odluka o odabiru ponude CPV 92521200-1 konzervatorsko-restauratorska sanacija spomenika

Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda CPV 92521200-1 konzervatorsko-restauratorska sanacija spomenika

Zapisnik o otvaranju ponuda CPV 92521200-1 - konzervatorsko-restauratorska sanacija spomenika

Poziv na dostavu ponude za konzervatorsko-restauratorsku sanaciju arheoloških spomenika oštećenih u potresu CPV-92521200-1

__

Odluka o odabiru i zapisnik nabave Opreme za privremene čuvaonice fundusa CPV 39130000-2

Objašnjenje poziva za dostavu ponude Oprema za privremene čuvaonice fundusa 2022

Poziv za dostavu ponude za Opremu za privremene čuvaonice fundusa s troškovnikom CPV-39130000-2

2021.

Odluka o odabiru ponude za radove na kompleksu rimske arhitekture u Varaždinskim toplicama CPV 45212350 - 4

Zapisnik o otvaranju ponuda za radove na kompleksu rimske arhitekture u Varaždinskim toplicama CPV 45212350 - 4

Poziv za dostavu ponude za radove na kompleksu rimske arhitekture u Varaždinskim toplicama CPV 45212350 - 4

__

Odluka o odabiru ponude za radove postavljanja i rastavljanja skele CPV 45162100 - 2

Zapisnik o otvaranju ponuda za radove postavljanja i rastavljanja skele CPV 45162100 - 2

Poziv za dostavu ponuda za radove postavljanja i rastavljanja skele CPV 45162100 - 2

__

Odluka o odabiru ponude za sanaciju balustrade-atika CPV 45260000 - 7

Zapisnik o otvaranju ponuda za sanaciju balustrade atika CPV 45260000 - 7

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju balustrade-atika CPV 45260000 - 7

__

Odluka o odabiru ponude za radove na kompleksu rimske arhitekture u Varaždinskim toplicama

Zapisnik o otvaranju ponuda za radove na kompleksu rimske arhitekture u Varaždinskim toplicama

Poziv za dostavu ponuda za radove na kompleksu rimske arhitekture u Varaždinskim toplicama

__

Poziv za dostavu ponuda za izradu multimedijalne prezentacije za muzeološko predstavljanje sadržaja za potrebe projekta „Virtual Archaeological Landscapes of the Danube Region“ 16. 9. 2021.

__

Odluka o poništenju postupka jednostavne javne nabave za izradu multimedijalne prezentacije

__

Poziv na dostavu ponuda za izradu multimedijalne prezentacije za muzeološko predstavljanje sadržaja za potrebe projekta „Virtual Archaeological Landscapes of the Danube Region“

__

Odluka o odabiru CPV 45410000-4 žbukanje 1. kat

Zapisnik o otvaranju ponuda CPV 45410000 - 4 žbukanje 1. kat

Poziv na dostavu ponuda za nabavu gradevinsko-obrtničkih radova CPV: 45410000 - 4 žbukanje 1. kat muzeja

 

__

2013.
Otvoreni postupak - radovi na obnovi

2012.
Otvoreni postupak - električna energija
Otvoreni postupak - prirodni plin

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje