Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) obavještavamo da nema gospodarskih subjekata s kojima Arheološki muzej u Zagrebu kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu istog članka.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Arheološkom muzeju u Zagrebu - 2019. godina

Pravilnik o proceduri stvaranja ugovornih obveza za nabavu roba, radova i usluga putem jednostavne nabave ili javne nabave u Arheološkom muzeju u Zagrebu - 2017. godina

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Plan javne nabave za 2020. godinu

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa za 2020. godinu 

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor