Ranosrednjovjekovna skulptura Dubrovnika

Organizator izložbe: Arheološki muzej u Zagrebu i Dubrovački muzeji-Arheološki muzej, Dubrovnik

Mjesto održavanja: Arheološki muzej u Zagrebu

Vrijeme trajanja: 13. lipnja - 01. rujna 2006.

Autor stručne koncepcije : Romana Menalo

Autor likovnog postava: Jelica Peković

Opseg: 80 predmeta i 91 fotografija i crtež

Web adresa: www.amz.hr

Vrsta: arheološka, tematska

Tema: Prezentacija vrijedne zbirke ranosrednjovjekovne kamene plastike od 9. do 12. st. s izlošcima koji potječu s raznih lokaliteta u gradu Dubrovniku i okolici, a danas su pohranjeni u depoima Arheološkog muzeja koji djeluje u sklopu Dubrovačkih muzeja. Izloženi spomenici dijelovi su crkvene aritektonske plastike (dijelovi portala i prozora, stupovi, kapiteli, imposti i vijenci), crkvenog namještaja (dijelovi oltarnih pregrada, ciborija, propovjedaonica i kora) a izloženo je i nekoliko primjeraka skulpture s tragovima sačuvane boje. Najveći dio kamene plastike potječe iz crkava u samome gradu (Sv. Stjepan, Sv. Petar, Sv. Nikola i dr.), a potom iz crkvica u okolici (Sv. Marija u Rožatu, Sv. Srđ na Koločepu, Sv. Mihovil na Mrkanu i dr.). Većina sakralnih objekata pripadala je većim ili manjim benediktinskim samostanima (muškim izvan gradskih zidina, a ženskim isključivo u gradskom naselju), koje su već u 9. i 10. stoljeću osnivali članovi gradskog patricijata, predvođeni priorima ili biskupima. U drugoj polovici 11. stoljeća dolazi do intezivnije izgradnje samostana pod utjecajem reformiranog papinstva i benediktinskog reda. Na nekim arhitektonskim oblicima očit je bizantski utjecaj, a na pojedinim oblicima izražajniji je utjecaj zapadnoga crkvenog kruga i njegovih jakih redovničkih zajednica. Korpus ranosrednjovjekovnih kamenih spomenika dubrovačke pleterne plastike odražava vrlo znakovito razdoblje u dubrovačkoj povijesti i predstavlja predložak za budući stalni postav Arheološkog muzeja u Dubrovniku.