Archaeology and the public in Bohemia

Popelka - Archaeology and Public

 

Predavanje ARCHAEOLOGY AND THE PUBLIC IN BOHEMIA u sklopu kulturnog programa FOUR SEASONS of CZECH CULTURE.

Predavanje je posvećeno odnosu arheologije i opće javnosti. Dužnost je informirati javnost o arheološkim aktivnostima, rezultatima istraživanja i općem značenju proučavanja najstarije povijesti za društvo u cjelini. Ako javnost prepozna te činjenice, arheologija će imati podršku koja joj je potrebna. Na našem ćemo predavanju predstaviti nekoliko konkretnih primjera događanja koje su češki arheolozi posljednjih godina pripremili za javnost. Spomenut ćemo i vrijedne odgovore koji svjedoče o činjenici da pitanje javne arheologije ima značajno mjesto u našoj znanosti.

O predavaču:

doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. (Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet, Karlovo sveučilište u Pragu)

Miroslav Popelka studirao je prapovijesnu arheologiju na Karlovom Sveučilištu u Pragu. Kao arheolog radio je u Akademiji znanosti Republike Češke u Pragu i u Muzeju grada Roztoky. Od 1982. zaposlen je na Odsjeku za arheologiju Karlova Sveučilišta, a od 2002. postaje ravnatelj cijelog Odsjeka. Miroslav Popelka drži kolegije o neolitiku u Češkoj i Europi, litičkoj industriji i neolitizaciji općenito. U posljednje vrijeme intenzivno se bavi odnosom arheologije i javnosti i jedan je od glavnih organizatora Međunarodnog dana arheologije u Češkoj.

 Popelka Foto

Lecture ARCHAEOLOGY AND THE PUBLIC IN BOHEMIA within the cultural program FOUR SEASONS of CZECH CULTURE.

The lecture is devoted to the relationship between the archaeology and the general public. It is a duty to inform the public about archaeological activities, results of research, and general significance of studying the oldest history for society as a whole. If the public recognizes these facts, archaeology will have the necessary support not only in the Czech Republic. In our lecture we will present several concrete examples of events that Czech archaeologists have prepared for the public in recent years. And we also mention the valuable responses that testify about the fact that the issue of public archaeology has a truly significant place within our science.

About the lecturer:

doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. (Department of Archaeology, Faculty of Arts, Charles University in Prague)

Miroslav Popelka studied prehistoric archaeology at the Faculty of Arts at the Charles University in Prague. As an archaeologist he worked at the Academy of Sciences of the Czech Republic in Prague and at the Museum of the City of Roztoky. Since 1982 he has been employed at the Department of Archaeology at the Charles University, and since 2002 he has been habilitated to an associated professor and became the director of the entire department. He holds lectures about Neolithic in the Czech Republic and Europe, lithic industry and process of neolithization in general. He is also intensely focused on the relationship between archaeology and public and is one of the main organizers of the International Archaeology Day in the Czech Republic.